Holy Pilgrimage - Hindu temples in Australia-7

Holy Pilgrimage - Hindu temples in Australia

Sydney Murugan Temple, Highway Mays Hill, Sydney,
Australia


The Saiva Manram Inc
217 Great Western Highway Mays Hill 2145
 (02) 9687 1695  and   (02) 9687 8907

சிவமயம்
அருவமும் உருவும் ஆகி அனாதியாய்ப் பலவா யொன்றாய்ப்
பிரமமாய் நின்ற சோதிப் பிழம்பதோர் மேனி யாகக்
கருணைகூர் முகங்கள் ஆறும் கரங்கள்பன் னிரண்டும் கொண்டே
ஒருதிரு முருகன் வந்தாங்கு உதித்தனன் உலகம் உய்ய 

Primary objects of the Saiva Manram are:
 • Provide a forum, place, premises and/or facilities for worship, prayer, teaching and other related religious and philosophical activities, based on the Saivaism and Tamil language.
 • Undertake the provision and continued operation and maintenance of a place of worship with Lord Murugan, the traditional God of Tamil – as the presiding Deity
 • Preserve and enhance the role of Tamil in the religious, philosophical, meditative and yogic activities.
 • Undertake other related activities, consistent with above objects.

 • ncluding: 
  • Provision of publication and materials for dissemination of knowledge towards the achievement of these objects;
  • Conducting research, seminars and workshops
  • Conducting worship, prayers, functions etc; and
  • Providing an opportunity for understanding and promoting Saivam both as a philosophy and as a way of life.
The complementary objects will be those related to the Educational, Cultural, Social, Linguistic and Historical activities that will:
 • Enhance and preserve the role of the Tamil Language in cultural, educational, and community activities including linguistic and cultural instructions such as literature, art, music and dance;
 • Foster social and cultural harmony through the provision of appropriate forums and publications for the mutual understanding of the people of different communities;
 • Establish and maintain a library with materials predominantly based on Tamil Language, Culture, Hostory, Philosophy, Religion and related fields; and
 • Undertake other related activities, consistent with the above objects, including:
 • Publishing of newsletters and educational materials;
 • Sponsoring or conducting research in related areas;
 • Sponsoring of traditional arts, music and other related educational / cultural activities;
 • Providing opportunities for understanding and / or learning the traditional values and social concepts by participating in appropriate roles; and
 • Conducting cultural functions and ceremonies such as weddings, funerals, etc.

Dieties of the Temple


Hours of worship


Temple Opening Hours
All days except Friday
7.00 AM - 8.30 PM
Friday
7.00 AM - 9.30 PMDaily Pooja Times
Morning
7.00 AM and 10.00 AM
Afternoon
12.00 Noon
Evening
5.00 PM, 7:00PM and 8:30PM (9.30 PM on Fridays)Kootu Valipadu
Tuesdays
8.00 PM - 8.30 PM
Fridays
8.00 PM - 9.00 PM

Lord Murugan - Presiding Deity

Lord Murugan (Sydney Murugan) is the main deity at the Sydney Murugan temple. He is the second son of Lord Siva and Parvathi and youngest brother of Lord Ganesha, He is the Lord of righteousness, who protects dharma by destroying evil. Murugan in Tamil means un-decaying beauty and ever lasting youth. Lord Murugan is known as Kandha, Subramanya, Shanmuga and Karthikeya. Lord Murugan is the most popular God amongst Tamils. He has two consorts, Valli (symbolizing desire) and Devasena (symbolizing power of action).
He also has in His hand a “VEL” which represents wisdom and removes ignorance. The “VEL” is not a mere weapon. It is a deity in its own right. The vehicle of Lord Muruga is peacock., which symbolizes ego causing unpredictable behaviour in human beings. This conveys the idea that control of one’s ego is necessary for spiritual advancement.
The “VEL” has the three attributes of wisdom with its deep stem representing a deep understanding, the breadth of the blade representing wide knowledge and its sharpness representing a sharp intellect.
Karthigai Theepam, a festival of lights is the foremost annual festival to Lord Murugan celebrated on the Full Moon Day of the Tamil month of Karthigai (November – December)


Special Poojas and Services

Sydney Murugan temple provides the following special poojas and services for all devotees.
Please call the temple front desk on (02) 9687 1695 to obtain further details. Special Poojas With Abishekam

1008 Sanku Abishekam
108 Sanku Abishekam
Snapana Abishekam (Nine Kumpam)
Abishekam (One Kumpam)
Ganapathy Homam/Skantha Homam
Navagraha Shanthi (Nine Planets)
Kiraha Shanthi (One Planet)
Kethara Gowri Nonbu Abishekam (Start Or End)
Manampoo
Soorasamharam
Thirukalyanam
Special Poojas Without Abishekam
Shanmuga Archana Or Panchamuga Archana
Vasanthamandapa Pooja (Utsavam)
Navarathiri Pooja
Thiruvempavai Pooja
Vipoothi Or Santhana Or Kumkuma Kappu
Friday Koottu Valipaddu
Kethara Gowri Pooja
Kirahamatta Pooja
Annathanam (Maheswara Pooja)
Archana & Other Services 
Archana Thattu (Pooja Materials Provided)
Archana (Materials Brought By Devotee)
Theepa Arathi
Sesame Oil Lamp
Kumkuma Archana
Sahasranama Archana
Mokhcha Archana
Vaahana Pooja (Blessing Of New Vehicles)
Silver Vilva Archana (Only For Siva Lingam)
Blessing Of Pictures (Ganesh/Luxmi) For House Warming
Sannathy Wedding
Kavadi
Kethara Gowri Kaappu
Eedu Thodakal
Milk Pot (Only On Thai Poosam & Maha Sivarathiri )
Poo Charam For All Deities
Temple Daily Expenses Donation
Wedding At The Cultural Hall


Volunteers Required

Flower garden maintenance
Temple premises maintenance

For further information contact Director of Assets: Mr. Suman 

Mobile: 0438 240 866

Food Canteen


Canteen Opening

Friday 5:30pm - 9:30pm
Saturday 6:00pm - 9:00pm
Sunday 6:00pm - 9:00pm


Board of Directors 2013-14President
0419 432 903
Vice President
0401 719 126
Secrerary
0424 698 145
Joint Secretary
0403 231 581
Treasurer
0405 147 679
Assistant Treasurer
0448 244 577
Director - Assets & Environment
0438 240 866
Director - Community
0418 981 126
Director - Cultural
0421 123 842
Director - Education
0408 432 680
Director - Religion
0418 266 416

Saiva Schools

The Saiva Manram conducts Saiva Religious classes and Pannisai classes at Mays Hill and Homebush on Sundays. All are requested to participate and benefit from the classes.
Sydney Murugan Saiva School - Mays Hill
Tamil Educational & Cultural Centre, Sydney Murugan Temple. Saiva Religious and Pannisai classes Sunday 2.00 PM to 4.00 PM
Homebush Saiva School
Homebush Public School, corner of Burlington Road and Rochester Street. 
Saiva Religious and Pannisai classes Sunday 8.00 AM to 10.00 AM

Saiva Manram Publications

Available for purchase at Temple counter:
The Philosophy Saivaism, July 1999
Skanda Shasti Kavasam, October 2003
A Glimpse of Saiva Religion, June 200
Sydney Murugan Pancha Puraana Thohuppu, March 2007


Youth Circle

SMYC Mission Statement
The Sydney Murugan Youth Circle aims to promote the revival of Saivam amongst youth; to cultivate a deeper understanding and appreciation of our religious values and traditions; and to foster growth on cultural, spiritual and social levels by engaging in selfless service. 
Aims and Objectives
 • To provide a meeting ground for youth to discuss and explore the various facets of our religious faith.
 • To facilitate an awareness of our traditions and culture through knowledge-building activities such as seminars and workshops.
 • To encourage youth organisation and participation in temple activities and other religious efforts.
 • To be proactive in promoting human welfare and co-ordinating community services for the elderly, the needy and the disadvantaged.
 • To promote spiritual development through mind - building practices such as meditation and yoga.
 • To preserve our culture now and for the future - its spirituality, arts, literature and philosophy.

SMYC Subcommittee

SMYC Coordinato
 • Dushan Manicavasagar -0402662207
 • Janakan Gnanasampanthan- 0402461377
 • Shambavi Vamadevan      - 0435940200
 SMYC Subcommittee Members
 • Abiramy Thirunanthakumar  - 0435847066
 • Kularam Maheswaramoorthy - 0425373442
 • Kumudine Canagasundaram - 0403665195
Activities

The Sydney Murugan Youth Circle conducts the following activities:
·         Youth day
·         Clean up day
·         Garland making lessons
·         Kolam lessons
·         Hospital/nursing home/refugee visits
·         Counter duty
·         Yoga classes
·         Assist with Friday food sales


Car Park

Limited car parking available within the temple. Entry is from Great Western Highway Only.
Please avoid parking infront of driveways during festival periods. 

Contact

General Contact

The Saiva Manram Inc
217 Great Western Highway Mays Hill 2145
 (02) 9687 1695  and   (02) 9687 8907

How to reach us


Closest Railway Station:
 • Westmead (walking distance 1.5 km)
 • Parramatta
Closest Bus Routes on Great Western Highway:
 • T80 Parramatta to Liverpool
Local Taxi Service: 13 10 17
 
Om Tat Sat
                                                        
(Continued...)                                                                                                                             (My humble  salutations to the great devotees ,  wikisources  and Pilgrimage tourist guide for the collection)

0 comments:

Post a Comment