Holy Pilgrimage - Hindu temples in Netherlands-1


Holy Pilgrimage - Hindu temples in Netherlands
 Hindu Council of the Netherlands, AD Den Haag, Netherlands


(Hindoe Raad Nederland)
 Hindoe Raad Nederland
p/a Calandstraat 1, 2521 AD Den Haag
Tel: 070 3300777
E-mail: info@hindoeraad.nl


Wie zijn wij

De Hindoe Raad Nederland is de hoogste vertegenwoordigende organisatie van Hindoes in Nederland. Een vooruitziend bestuur geëquipeerd met modern bestuurlijk en organisatorisch vermogen en gefundeerd op spirituele bouwstenen is daarbij sturend. Zij vertegenwoordigt Hindoes bij de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De Hindoe Raad Nederland is door de overheid erkend als gesprekspartner voor alle zaken die de Hindoes in Nederland betreffen.

 De Hindoe Raad is opgericht door de volgende  landelijke koepelorganisaties van Hindoes in Nederland, te weten: Stichting Federatie Arya Samadj Nederland (FAS-NED),  Stichting Shri Sanatan Dharma Maha Sabha Nederland (S.S.D.M.N.), Vereniging Federatie Shri Sanatan Dharm Nederland (F.S.S.D.N.), Stichting Widwad Parisadh Sanatan Dharm Nederland (W.P.N.), Vereniging Sanatan Hindoe Parishad Nederland (S.H.P.N.), Stichting Shri Sanatan Dharm Sabha (S.S.S.D.S.), Stichting Karmavadische Sanatan Dharm Mahasabha Nederland  (KSD), Stichting Karmavadische Federatie Hindoe Virat Sabha (K.F.H.V.S.), Stichting Federatie Samenwerkende Vaisnava Organisaties Nederland ISKCON, (FSVO ISKCON).

Het secretariaat van de Hindoe Raad is gevestigd aan in het kantoor van SEVA Network Foundation aan de Calandstrat 1, 2521 AD te Den Haag.

Visie

De Hindoe Raad Nederland streeft ernaar dat de Hindoes een geïntegreerd deel van de Nederlandse samenleving uitmaken, waarbij zij binnen alle relevante maatschappelijke domeinen en op alle niveaus participeren. Dat zij vanuit de eigen religieuze en spirituele waarden een bijdrage leveren aan de bevordering van de kwaliteit en inrichting van de Nederlandse samenleving in de breedste zin van het woord.
Doel

De Hindoe Raad Nederland houdt zich bezig met het scheppen van voorwaarden opdat de identiteit van de Hindoes in alle belangrijke domeinen in de Nederlandse samenleving beleefd en geborgd wordt. Zij streeft ernaar zo goed en adequaat mogelijk de belangen van de in Nederland wonende Hindoes te behartigen. Als zodanig is zij ook het aanspreekpunt van de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, politieke organen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Strategie

De Hindoe Raad Nederland wil haar doel bereiken door:
 • Gevraagd en ongevraagd de Nederlandse overheid en burgerlijke overheden van advies te dienen ten aanzien van het Hindoeïsme en Hindoes in de Nederlandse samenleving;
 • Door het opzetten en het bepleiten van projecten op religieus en geestelijk gebied ten behoeve van de Hindoes in Nederland;
 • Het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal inzake het Hindoeïsme en Hindoestanen in Nederland;
 • Het organiseren van conferenties, seminars, workshops en lezingen;
 • In samenwerking met relevante partijen het ontplooien van activiteiten gericht op emancipatie van Hindoestanen in de Nederlandse samenleving;
 • Het laten verrichten van wetenschappelijk onderzoek over spirituele, religieuze en maatschappelijke vraagstukken;
 • Het verstrekken van voorlichting over  het Hindoeïsme en Hindoestanen in Nederland.
Waarden

De Hindoe Raad Nederland streeft haar doel te bereiken waarbij zij de volgende waarden onderschrijft:
 • Geweldloosheid in denken, voelen en handelen;
 • Respect voor het leven en andersdenkenden;
 • Openheid;
 • Professionaliteit;
 • Integriteit;
 • Slagvaardigheid;
 • Spiritualiteit
 • Gelijkwaardigheid
Speerpunten

1.  Aandacht voor ernstige ontwikkeling onder Hindoes in de Nederlandse gemeenschap, zoals zelfmoord, huiselijk geweld, alcoholisme, uithuisplaatsing van kinderen;
2.  Zorg voor geestesziektes: in het algemeen bieden de mandirs (tempels) weinig hulp aan personen die lijden aan geesteszieken en er is geen officiële opvang geregeld voor deze groep. Dat moet drastisch veranderen;
3.  Professioneel lobbyen, zowel op provinciaal als landelijk niveau met als doel: de erkenning van de problemen die Hindoes ondervinden en het ontwikkelen van beleid voor deze doelgroep. Daarnaast wilt de Hindoe Raad Nederland actiever inspelen op relevante gebeurtenissen in de samenleving en op ontwikkeling in het politieke discours, zoals meer inbreng op de politieke agenda op gemeentelijk en landelijk niveau.
4.  Het bevorderen van onderlinge solidariteit binnen de Hindoe gemeenschap in Nederland.
5.  Het revitaliseren van de ondernemende cultuur onder de Hindoestanen in Nederland;  
6.  Het bevorderen van vrijwilligerswerk dan wel Seva onder de Hindoestaanse mannen verdient aandacht. Dat betekent, meer samenkomst tussen de Hindoestanen onderling en tussen Hindoestanen en medeburgers in de samenleving.
7.  Het groeien naar meer spiritueel bestaan in de samenleving;
8.  Hindoe- middelbare school. De aanvraag hiervan is bevestigd en in werking gesteld maar er moet nog veel voor gelobbyd worden;
9.  Hindoes interesseren voor participatie in politiek en bestuur;
10.              Acceptatie, toenadering en openstelling van de gemeenschap voor ‘andere hindoes’. Hiermee worden mensen bedoeld die belangrijke hindoe- waarden aanhangen zoals yoga beoefenaars, Ayurveda, vegetariërs of mensen die geloven in alternatieve geneeswijzen. Dit is dus een open definitie van een nieuw soort gemeenschap dat tegenover de traditionele wijze staat. Maar juist vanuit bepaalde hindoe- waarden kan deze nieuwe manier gerechtvaardigd worden, want ‘de wereld is één familie’ en ‘de seva aan de mens is gelijk aan de seva aan god’;

In 2012 zal met name prioriteit gegeven worden aan realisatie de volgende zaken:
1.  Opleiding Hindoe geestelijke (in samenwerking met de Vrije Universiteit)
2.  Versterking van het Hindoe Vormingsonderwijs (Hivo)
3.  Afronding implementatie Pandit accreditatie
4.  Afronding implementatie Platformraad
5.  Hindoe Middelbare school in Den Haag
6.  Invoering lobbytraject naar de politiek
7.  Versterken van het secretariaat en optimaliseren van de communicatie met de achterban (o.a. website)
8.  Permanente status zendende organisatie bij Justitie


Geestelijke verzorging bij Justitie
n 2009 werd de HRN als zendende instantie aangesteld om geestelijken uit te zenden. De achtergrond hiervan is dat de overheid verplicht is de vrijheid van godsdienst onder gedetineerden te waarborgen. Hieronder vallen bijvoorbeeld het regelen van religieuze diensten of gesprekken met geestelijken zoals de pandits, het beleven van hoogtijdagen en het kunnen naleven Hindoe-eetgewoonten.

Maar er worden ook trajecten voor gedetineerden en hun familieleden ontwikkeld wanneer eerstgenoemde terugkeren in de maatschappij. Daarbij spelen omgevingsfactoren een belangrijke rol. Er zijn daarnaast ook hindoes die lijden aan psychische stoornissen en helaas onbehandeld blijven. Uit onderzoek blijkt dat de criminaliteit onder deze bevolkingsgroep twee tot drie keer zo hoog is als bij autochtone Nederlanders. Veelal is de criminaliteit het gevolg van de grote prestatiedruk binnen de hindoe gemeenschap. Dat maakt helaas veel  slachtoffers.
Geestelijke verzorging bij Defensie
De heer Bisseswar vertegenwoordigt de Hindoe Geestelijke Verzorging bij Defensie ook wel de  krijgsmacht. Om van dienst te kunnen zijn moeten de geestelijke verzorgers zichtbaar en fysiek aanwezig zijn en vormen zo een direct aanspreekpunt voor de militairen. Ook zijn ze aanwezig op officiële bijeenkomsten, begeleiden ze groepen, verzorgen ze vormingsconferenties over zaken als ethiek. Verder organiseren ze religieuze bijeenkomsten en feesten als Holi en Divali. Andere belangrijke taken zijn het bieden van de mogelijkheid tot yoga, meditatie en Ayurveda. Tenslotte besteden ze aandacht aan: Hindoe voeding, emotionele zaken zoals praten over uitzending, relaties, geweld- of de thuis situatie.
Hindoe Maatschappelijk Activeringswerk

Voor de uitvoering van haar activiteiten heeft de Hindoe Raad Nederland een stichting opgericht genaamd Hindoe Maatschappelijk Activeringswerk. Middels dit orgaan wordt aandacht besteed aan haar dagelijkse activiteiten. In het onderstaande noemen we de belangrijkste:

 • Pandit accreditatie
 • Geestelijke begeleiding
 • Opleiding Hindoe Geestelijke Zorg
 • Het Hindoe Vormingsonderwijs
 • eva in de samenleving
 • Zorg en aandacht voor Hindoestaanse ouderen
 • Bestrijding huiselijk geweld
 • Gezonde voeding en levensstijl
 • Aandacht voor Hindoestaanse daklozen en geestelijke ziektes
 • Uithuisplaatsing van Hindoestaanse kinderen
 • Hindoes en gastouderschap
 • Geestelijke zorg en groepswonen
 • Sport, integratie en gezondheid
 • Identiteit en burgerschap
Hindoe Vormingsonderwijs
Sedert enkele jaren heeft de Nederlandse overheid het mogelijk gemaakt, dat Hindoe kinderen als ook kinderen die behoren tot verschillende denominaties op de  Openbare Basisschool les mogen krijgen over de eigen religieuze en culturele identiteit.

Hindoe Raad Nederland (HRN) wil middels het vormingsonderwijs vanuit de Hindoe traditie bijdragen aan een samenleving waarin er respect is voor alle religies en levensovertuigingen. De filosofie van ‘Eenheid in Verscheidenheid’ is daarbij een belangrijk uitgangspunt. 

Het Hindoeïstische Vormingsonderwijs draagt bij tot de verdere vorming van een eigen identiteit, een positief zelfbeeld onder kinderen, dat gericht is op eerbied voor en respect aan mens en milieu en op het bevorderen van de saamhorigheid, sociale integratie en goed burgerschap in de samenleving.

Het belangrijkste doel dat met het hindoeïstisch vormingsonderwijs (HINVO) wordt nagestreefd is gericht op karakter- en gedragsvorming: het inzien van de eenheid in verscheidenheid (in de wereld en in de samenleving), verdraagzaamheid en niet toebrengen of veroorzaken van leed (ahinsá), noch bij mens of dier, noch in het milieu.

Daartoe leren de leerlingen met zorg en respectvol om te gaan met mens en milieu. Om tot dit gedrag te komen is oriëntatie op jezelf en op de wereld: mens en samenleving, van essentieel belang. Hiermee sluit het hindoeïstisch vormings­onderwijs naadloos op de kerndoelen van het openbaar onderwijs.

De lessen zullen een positieve bijdrage leveren aan de identiteitsontwikkeling van het kind en dat heeft vele voordelen, zoals:
 •  Het kind zal hierdoor zijn / haar identiteit goed kunnen verwoorden;
 • Het kind ontwikkelt hierdoor een sterke persoonlijkheid;
 • Het kind zal hierdoor beter dan voorheen goed kunnen aangeven waar het Hindoeïsme voor staat en zal mede hierdoor kracht en wijsheid putten om succesvol te worden. Zo zal uw kind bewuster leven volgens de Hindoe dharma en karma;
 • Het kind zal beter dan voorheen met zijn of haar emoties om kunnen gaan;
 • Het kind zal beter met andersdenkenden kunnen samenwerken;
 • Het kind zal later goed om kunnen gaan met de ontvangende samenleving en dat draagt bij tot het moderne burgerschap.

Deelname van uw kind aan het Hindoe Vormingsonderwijs is geheel gratis. De lessen worden verzorgd in het Nederlands en vinden plaats tijdens schooltijd in het eigen schoolgebouw. Het gaat om telkens een les van 45 minuten per week. Voor gedetailleerde informatie, ga naar www.hinvo.nl
Hindoe en beleidsvorming

Hindoes zijn praktisch onzichtbaar in de administratie van het ambtelijk apparaat in Nederland. De oorzaak hiervan is dat de media de hindoes karakteriseren als modern succesvolle en geïntegreerde burgers. Hindoes vormen geen sensationele groep in de samenleving. Verder ontbreekt het aan goed gedegen onderzoek onder deze groepering, zoals over de schrijnende situatie onder veel Hindoestaanse ouderen,  jongeren, werkloosheid, verborgen armoede, zelfmoord, huiselijk geweld en sterk teruglopend ondernemerschap.  

De Hindoe Raad Nederland wilt verandering aan deze situatie brengen door de volgende actieplannen:
 
 • Door te lobbyen met het politieke apparaat;
 • Door schrijnende situaties onder de aandacht te brengen;
 • Door onderzoeken uit te laten uitvoeren en de resultaten ervan politiek te rankeren
 • Door actiever in te spelen op maatschappelijke gebeurtenissen
 • Door meer en beter te participeren in relevante commissies van instellingen op het gebied van Jeugdzorg, GGD, huisvesting, ouderenzorg, etc.
 • Door het organiseren van expertmeeting om strategieën te ontwikkelen om schrijnende situaties aan te pakken.
·         Orgaandonatie
·          
·         De HRN heeft, ondersteund door het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ), een brochure ontwikkeld waarin een hindoeïstische visie op orgaandonatie is verwoord. Uit de brochure blijkt dat het hindoeïsme orgaandonatie niet verbied, integendeel vanuit de waarde van medemenselijkheid wordt het juist aangemoedigd om op het gebied van orgaandonatie van betekenis te zijn voor de ander. Het blijft echter een persoonlijke keuze.
·         De HRN heeft de visie willen uitdragen middels een bijeenkomst in Den Haag, omdat aldaar de grootste concentratie hindoes in Nederland is. Daarbij is er samengewerkt met de Stichting Hindustani. Deze organisatie beschikt over een groot netwerk binnen de Hindoestaanse gemeenschap en daarnaast heeft deze stichting al enige jaren ervaring met het organiseren van bijeenkomsten rondom maatschappelijke kwesties.
·          
·         Op dit moment heeft de Hindoe gemeenschap geen eenduidig standpunt, ieder individu beslist volgens de eigen interpretatie van de hindoe traditie. Toch heeft de HRN enkele waarden willen benadrukken, zoals orgaandonatie in het belang van de levenskwaliteit voor de medemens en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het welzijn van een ieder.
·          
·         Vanuit religieus opzicht wordt er in de bronteksten geen verbod op orgaandonatie vermeld. Het hindoeïsme benadrukt hulp aan de medemens als een belangrijke waarde. In de hindoe gebeden wordt er voor vrede en geluk van een ieder gevraagd en niet enkel van het biddende individu.
·          


Agenda

UITNODIGING JAARAFSLUITING 
Het bestuur van Hindoe Raad Nederland (HRN) nodigt u en uw partner uit voor onze jaarafsluiting op:
zondag 9 december 2012 van 13.30 uur tot 18.00 uur, in Eekta, Boylestraat 20, 2563 EK Den Haag.
Deze jaarafsluiting zal in het teken staan van het thema “De toekomst van het hindoeïsme in Nederland” dat zal worden ingeleid door de heer Radj Bhondoe voorzitter HRN. Hierna zal in groepsverband verder worden gediscussieerd.

Gelieve uw komst vóór 7 december 2012 te bevestigen via:
• Email: info@hindoeraad.nl
• Telefonisch: 06-15101665 of 06-182220663

Programma Jaarafsluiting 9 december 2012:
13:30 – 13:55 uur Inloop ontvangst
13:55 – 14:00 uur Welkomstwoord
14:00 – 14:05 uur Opening
14:05 – 14:10 uur Introductie programma
14:10 – 14:30 uur Reflectie 2012 en inleiding thema
14:30 – 15:10 uur
Workshops
15:10 – 15:30 uur Pauze
15:30 – 16:00 uur Plenaire terugkoppeling workshops
16:00 – 16:15 uur Uitreiking Hindoe Ratna
16:15 – 16:45 uur Pandit accreditatie
16:45 – 16:50 uur Afsluiting
16:50 – 18:00 uur Informeel samenzijn met warm buffet

DEBAT: “HINDOE-LEIDERS IN DE POLITIEK” 
Uitnodiging: In het licht van de aankomende TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN

Datum: ZATERDAG 8 SEPTEMBER
Tijd: 13.30 TOT 18:00 UUR
LOCATIE: ZAAL “IN DE BOSKANT” (centrum DEN HAAG)
Fluwelen Burgwal 45, 2511 CE Den Haag (Centrum Den Haag)
Te bereiken via tram 9, 16, 1, (tussen Spui winkelcentrum en Centraal Station)

SPREKERS O.M:
Mr. Tanja Jadnanansing (2e kamerlid)
Rabin Baldewsingh (wethouder)
Mw. Oetra Gopal (wethouder)
Mr. Radjes Ramnewash (raadslid)
Drs. Suruj Biere (Pandit)
Reshma Roopram (raadslid)
Ranjan Akloe (Hindoe-kunstenaar)
Melkman (Hindoe-Humor)

Voorts, DISCUSSIE (a la Rondom 10) met: Rajen Ramnath, Radj Bhondoe, Amrish Tewarie en diverse andere prominenten!
Aanmeldingen voor deelname tot uiterlijk 5 september via info@hindoeraad.nl
(Detailprogramma wordt na aanmelding aan u opgestuurd)!
Voor een hapje en drankje wordt gezorgd.
Het geheel is gratis!
Coördinatie/meer informatie: 06 182220663 of 06 15101665


Hindoe Raad Nederland start per 1 september 2012 i.s.m. de Vrije Universiteit de opleiding tot Hindoe geestelijke
Op dinsdag 5 juni 2012 vindt de feestelijke opening plaats van de opleiding tot Hindoe geestelijke aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn! In de middag kunt u alvast een beetje proeven van de opleiding door het volgen van twee mini colleges en daarna is het tijd voor de feestelijke opening van de opleiding. Bent u geïnteresseerd of nieuwsgierig? Klik dan op de volgende link voor meer informatie en voor het programma van 5 juni: 


Pandit erkenning

De Hindoe Raad Nederland streeft ernaar een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbetering en -borging van de Hindoestaanse geestelijken in Nederland. Daarnaast heeft zij twee trajecten ontwikkeld. Op de eerste plaats wordt in samenwerking met de VU (Vrije Universiteit) een opleiding tot Hindoe Geestelijken gestart. Daarnaast heeft de Hindoe Raad Nederland het mogelijk gemaakt, dat Hindoe priesters als zodanig erkend kunnen worden. Dit is tevens de hoogste erkenning en waarborgt in die zin ook de kwaliteit van de pandits. Het is van belang, dat pandits die in aanmerking willen komen voor accreditatie, moeten voldoen aan onbesproken gedrag, inhoudelijke deskundigheid en vaardigheid om het ambt van pandit te kunnen uitoefenen. Deze erkenning biedt vele voordelen, zoals: erkenning van de eigen professie, makkelijke toegang tot officiële instanties om geestelijke zorg te bieden.

Contact

Indien u meer informatie wenst over de Hindoe Raad Nederland vult u dan het contactformulier in op deze pagina. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Hindoe Raad Nederland
p/a Calandstraat 1, 2521 AD Den Haag
Tel: 070 3300777
E-mail: info@hindoeraad.nlOm Tat Sat
                                                        
(Continued...)                                                                                                                             (My humble  salutations to the great devotees ,  wikisources  and Pilgrimage tourist guide for the collection )

0 comments:

Post a Comment