Holy Pilgrimage – Temples in Tamilnadu State (Navagraha temples) Introduction - 2Holy Pilgrimage – Temples in  Tamilnadu StateSun(Surya) Mantra For: Good Health.
No. of Jap and Frequency: 1 Mala daily.Chant Mantra infront of Sun(Surya) Yantra. Mantra to be recited in the morning after getting fresh from daily routines.

Surya Dhyan Mantra (सूर्य ध्यान मन्त्र)

पद्मासनः पद्मकरो द्विबाहुः पद्मद्युतिः सप्ततुरंगवाहनः । दिवाकरो लोकगुरुः किरीटी मयि प्रसादं विदधातु देवः ।।

Surya Gayatri Mantra (सूर्य गायत्री मन्त्र)

ॐ आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् ।

Surya Puranokta Jap Mantra (सूर्य पुराणोक्त जप मन्त्र )

ॐ ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षणकारकः । विषमस्थानसम्भूतां पीड़ा हरतु मे रविः ।।

Ved Vyas Krit Surya Mantra (वेद व्यास कृत सूर्य मन्त्र)

जपाकुसुमसंकाशं काश्यपेयं महाद्युतिम् । तमोऽरिंम सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् ।।

Tantrokta Surya Mantra (तंत्रोक्त सूर्य मन्त्र)

ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः । ॐ घृणि सूर्याय नमः । ह्रीं सूर्याय नमः ।Moon(Chandra) Mantra For: Gain of knowledge.
No. of Jap and Frequency: 1 Mala daily.Chant Mantra infront of Moon(Chandra) Yantra. Mantra to be recited in the morning after getting fresh from daily routines.

Chandra Dhyan Mantra (चन्द्र ध्यान मन्त्र)

श्वेताम्बरः श्वेतविभूषणश्च श्वेतद्युतिर्दण्डधरो द्विबाहुः । चन्द्रोऽमृतात्मा वरदः किरीटी मयि प्रसादं विदधातु देवः ।।

Chandra Gayatri Mantra (चन्द्र गायत्री मन्त्र)

ॐ अत्रिपुत्राय विद्ममहे सागरोद्भवाय धीमहि तन्नश्चन्द्रः प्रचोदयात् ।

Chandra Puranokta Jap Mantra (चन्द्र पुराणोक्त जप मन्त्र)

ॐ रोहिणीशः सिधामूर्तिः सुधागात्रः सुधाशनः । निषमस्थानसम्भूतां पीड़ा हरतु मे विधुः ।।

Ved Vyas Krit Chandra Mantra (वेद व्यास कृत चन्द्र मन्त्र)

दधिशंखतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवम् । नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम ।।

Tantrokta Chandra Mantra (तंत्रोक्त चन्द्र मन्त्र)

ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः चन्द्राय नमः । ऐं क्लीं सोमाय नमः । सों सोमाय नमः ।
Mars(Mangal) Mantra For: Quick results.
No. of Jap and Frequency: 1 Mala daily.Chant Mantra infront of Mars(Mangal) Yantra. Mantra to be recited in the morning after getting fresh from daily routines.

Mangal Dhyan Mantra (मंगल ध्यान मन्त्र)

रक्ताम्बरो रक्तवपुः किरीटी चतुर्भुजो मेषगतो गदाभृत् । धरासुतः शक्तिधरश्च शूली सदायमस्मद् वरदः प्रसन्नः ।।

Mangal Gayatri Mantra (मंगल गायत्री मन्त्र)

ॐ क्षितिपुत्राय विद्महे लोहितांगाय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात् ।

Mangal Puranokta Jap Mantra (मंगल पुराणोक्त जप मन्त्र)

ॐ भूमिपुत्रो महातेजा जगतां भयकृत् सदा । वृष्टिकृद् वृष्टिहर्ता च पीडां हरतु मे कुजः ।।

Ved Vyas Krit Mangal Mantra (वेद व्यास कृत मंगल मन्त्र)

धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम् । कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलं प्रणमाम्यहम् ।।

Tantrokta Mangal Mantra (तंत्रोक्त मंगल मन्त्र)

ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः । ॐ अं अंगारकाय य नमः ।Mercury(Budh) Mantra For: Intelligence.
No. of Jap and Frequency: 1 Mala daily.Chant Mantra infront of Mercury(Budh) Yantra. Mantra to be recited in the morning after getting fresh from daily routines.

Budh Dhyan Mantra (बुध ध्यान मन्त्र)

पीताम्बरः पीतवपुः किरीटी चतुर्भुजो दण्डधरश्च हारी । चर्मासिधृक् सोमसुतो धनुष्मान् सिंहाधिरुढो वरदो बुधश्च ।।

Budh Gayatri Mantra (बुध गायत्री मन्त्र)

ॐ चन्द्रपुत्राय विद्महे रोहिणीप्रियाय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात् ।

Budh Puranokta Jap Mantra (बुध पुराणोक्त जप मन्त्र)

ॐ उत्पातरुपो जगतां चन्द्रपुत्रो महाद्युतिः । सूर्यप्रियकरो विद्वान् पीडां हरतु मे बुधः ।।

Ved Vyas Krit Budh Mantra (वेद व्यास कृत बुध मन्त्र)

प्रियंगुकलिकाश्यामं रुपेणाप्रतिमं बुधम् । सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ।।

Tantrokta Budh Mantra (तंत्रोक्त बुध मन्त्र)

ॐ ब्रां ब्रौं सः बुधाय नमः । ह्रीं बुधाय नमः । बुं बुधाय नमः ।Jupiter(Guru) Mantra For: Power and Authority.
No. of Jap and Frequency: 1 Mala daily.Chant Mantra infront of Jupiter(Guru) Yantra. Mantra to be recited in the morning after getting fresh from daily routines.

Guru Dhyan Mantra (गुरु ध्यान मन्त्र)

पीताम्बरः पीतवपुः किरीटी चतुर्भुजो देवगुरुः प्रशानतः । गजाधिरुढो जलजातहस्तो मेधानिधः स्याद् वरदस्तु मह्यम् ।।

Guru Gayatri Mantra (गुरु गायत्री मन्त्र)

ॐ अंगिरोजाताय विद्महे वाचस्पतये धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् ।

Guru Puranokta Jap Mantra (गुरु पुराणोक्त जप मन्त्र)

ॐ देवमन्त्री विशालाक्षः सदा लोकहिते रतः । अनेकशिष्यसम्पूर्णः पीडां हरतु मे गुरुः ।।

Ved Vyas Krit Guru Mantra (वेद व्यास कृत गुरु मन्त्र)

देवानां च ऋषिणां च गुरुं काञ्चनसन्निभम् । बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम् ।।

Tantrokta Guru Mantra (तंत्रोक्त गुरु मन्त्र)

ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः । ह्रीं गुरवे नमः । बृं बृहस्पतये नमः ।
Venus(Shukra) Mantra For: Happy married life.
No. of Jap and Frequency: 1 Mala daily.Chant Mantra infront of Venus(Shukra) Yantra. Mantra to be recited in the morning after getting fresh from daily routines.

Shukra Dhyan Mantra (शुक्र ध्यान मन्त्र)

श्वेताम्बरः श्वेतवपुः किरीटी चतुर्भुजो दैत्यगुरुः प्रशान्तः । हयाधिरूढोऽमृतशास्त्रपाणिः प्रसन्नदृष्टिर्वरदस्तु मह्यम ।।

Shukra Gayatri Mantra (शुक्र गायत्री मन्त्र)

ॐ भृगुपुत्राय विद्महे श्वेतवाहनाय धीमहि तन्नः शुक्रः प्रचोदयात् ।

Shukra Puranokta Jap Mantra (शुक्र पुराणोक्त जप मन्त्र)

ॐ दैत्यमन्त्री गुरुस्तेषां प्राणदश्च महामतिः । प्रभुस्ताराग्रहाणां च पीडां हरतु मे भृगुः ।।

Ved Vyas Krit Shukra Mantra (वेद व्यास कृत शुक्र मन्त्र)

हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुम् । सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् ।।

Tantrokta Shukra Mantra (तंत्रोक्त शुक्र मन्त्र)

ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः । ह्रीं शुक्राय नमः । शुं शुक्राय नमः ।
Saturn(Shani) Mantra For: Getting benefit from foreign land.
No. of Jap and Frequency: 1 Mala daily.Chant Mantra infront of Saturn(Shani) Yantra. Mantra to be recited in the morning after getting fresh from daily routines.

Shani Dhyan Mantra (शनि ध्यान मन्त्र)

नीलाम्बरः शूलधरः किरीटी गृध्रस्थितस्त्रासकरः सशस्त्रः । चतुर्भुजो सूर्यसुतः प्रशान्तः सदास्तु मह्यं वरदोल्पगामी ।।

Shani Gayatri Mantra (शनि गायत्री मन्त्र)

ॐ कृष्णांगाय विद्महे रविपुत्राय धीमहि तन्नः सौरिः प्रचोदयात् ।

Shani Puranokta Jap Mantra (शनि पुराणोक्त जप मन्त्र)

ॐ सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः । मन्दचारः प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनिः ।।

Ved Vyas Krit Shani Mantra (वेद व्यास कृत शनि मन्त्र)

नीलांजनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम् । छायामार्त्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् ।।

Tantrokta Shani Mantra (तंत्रोक्त शनि मन्त्र)

ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः । ह्रीं शनये नमः । शं शनैश्चराय नमः ।Rahu Mantra For: Getting benefit from foreign land.
No. of Jap and Frequency: 1 Mala daily.Chant Mantra infront of Rahu Yantra. Mantra to be recited in the morning after getting fresh from daily routines.

Rahu Dhyan Mantra (राहु ध्यान मन्त्र)

नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी करवालवक्तः करवालशूली । चतुर्भुजश्चर्मधरश्च राहुः सिंहाधिरुढो वरदोऽस्तु मह्यम् ।।

Rahu Gayatri Mantra (राहु गायत्री मन्त्र)

ॐ नीलवर्णाय विद्महे सैंहिकेयाय धीमहि तन्नो राहुः प्रचोदयात् ।

Rahu Puranokta Jap Mantra (राहु पुराणोक्त जप मन्त्र)

ॐ महाशिरा महावक्त्रो दीर्घदंष्ट्रो महाबलः । अतनुश्चोर्ध्वकेशश्च पीडां हरतु मे तमः ।।

Ved Vyas Krit Rahu Mantra (वेद व्यास कृत राहु मन्त्र)

अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनम् । सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम् ।।

Tantrokta Rahu Mantra (तंत्रोक्त राहु मन्त्र)

ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः । ह्रीं राहवे नमः । रां राहवे नमः ।
Ketu Mantra For: Success.
No. of Jap and Frequency: 1 Mala daily.Chant Mantra infront of Ketu Yantra. Mantra to be recited in the morning after getting fresh from daily routines.

Ketu Dhyan Mantra (केतु ध्यान मन्त्र)

धूम्रो द्विवाहुर्वरदः सकेतुः मीनासनस्थः करवालपाणिः। किरीटकेयूरविभूषितो यः सदास्तु मे केतुगणः प्रशान्तः ।।

Ketu Gayatri Mantra (केतु गायत्री मन्त्र)

ॐ धूम्रवर्णाय विद्महे कपोतवाहनाय धीमहि तन्नः केतुः प्रचोदयात् ।

Ketu Puranokta Jap Mantra (केतु पुराणोक्त जप मन्त्र)

ॐ अनेकरुपवर्णैश्च शतशोऽथ सहस्रशः । उत्पातरुपो जगतां पीडां हरतु मे शिखी ।।

Ved Vyas Krit Ketu Mantra (वेद व्यास कृत केतु मन्त्र)

पलाशपुष्पसंकाशं तारकाग्रहमस्तकम् । रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् ।।

Tantrokta Ketu Mantra (तंत्रोक्त केतु मन्त्र)

ॐ स्त्रां स्त्रीं स्त्रौं सः केतवे नमः । ह्रीं केतवे नमः । कें केतवे नमः ।


 

Om Tat Sat
                                                        
(Continued...)                                                                                                                              (My humble  salutations to the great devotees ,  wikisources  and Pilgrimage tourist guide for the collection )

0 comments:

Post a Comment